Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines t?i CIJ (Nam)

『Chia s? tr?i nghi?m t?i CIJ』

Họ tênAnh KOTA (nam)
Thành phố cư trúCebu
TrườngCIJ
Cu?c s?ng c?a b?n t?i CIJ th? nào?
Mình h?c t?i CIJ Academy, lúc đó ng??i Nh?t ch? có 2 ng??i bao g?m c? mình. Nh?ng v?i mình thì đây là 1 đi?u r?t t?t vì su?t t? sáng cho đ?n lúc đi ng? nên mình ti?n b? r?t nhanh. R?t may là mình ch?n ? phòng 3 ng??i vì th?i gian đ?u v?i v?n ti?ng Anh h?n ch? mình g?p 1 chút khó khăn đ? k?t b?n, do đó mình r?t bi?t ?n 2 b?n cùng phòng đã cùng mình v??t qua kho?ng th?i gian (h?i) khó khăn đó (c??i). 2,3 tu?n sau thì mình ti?n b? th?y rõ và có nhi?u b?n bè h?n và t?i mình b?t đ?u đi du l?ch cùng nhau. Lý do mình ch?n CIJ là đ? có th? v?a h?c v?a du l?ch và mình đã th?c hi?n đ??c đi?u đó. Giáo viên CIJ cũng toàn là ng??i vui tính thôi nên m?i gi? h?c c?a mình luôn tràn ng?p ti?ng c??i. CIJ Academy không ph?i hình th?c sparta nên mình có th? v?a h?c v?a có th?i gian tr?i nghi?m cu?c s?ng tuy?t v?i. Mình chân thành g?i l?i c?m ?n đ?n th?y cô và b?n bè t?i CIJ

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.