Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m t?i BECI – 8 tu?n

『Mình đã t? tin đ? ti?p t?c hành trình đ?n Úc』

Họ tênKOBAYASHI YUTA
Thành phố cư trúBaguio
Thời gian du học8 tu?n
TrườngBECI
Khóa họcINTENSIVE ESL
Xin chúc m?ng Yuta đã hoàn thành khóa h?c. Lý do nào khi?n b?n quy?t tâm h?c ti?ng Anh
Vì mình mu?n làm vi?c t?i n??c ngoài.
T?i sao b?n ch?n Baguio?
M?t ng??i b?n gi?i thi?u cho mình. Và mình cũng tìm hi?u và thích khí h?u ? đây.?
B?n th?y Baguio th? nào? B?n th??ng làm gì vào cu?i tu?n?
Baguio có khí h?u mát m? r?t d? ch?u. Cu?i tu?n thì mình th??ng đi bi?n ho?c đi u?ng cùng b?n bè.?
B?n có th? chia s? v? nh?ng ti?n b? trong h?c t?p sau khi đ?n BECI
Tr??c khi đ?n mình ch? ? trình đ? s? c?p nh?ng bây gi? mình có th? phát âm t?t và t? tin giao ti?p h?n nhi?u.?
B?n có th? chia s? v? l?p h?c không?
L?p h?c không bu?n ng? và lê thê nh? mình nghĩ mà r?t vui v? nh? nh?ng ng??i b?n. Mình có th? h?i b?t c? đi?u gì và th?y cô luôn nhi?t tình tr? l?i.?
B?n thích nh?t giáo viên nào?
Mình thích cô AIDA. Cô là ng??i có ph??ng pháp s? ph?m t?t, h??ng d?n h?c trò t?n tâm.?
Môi tr??ng h?c ? BECI nh? th? nào?
Không khí h?c hành nghiêm túc khi?n mình t?p trung h?n.?
B?n có k? ni?m nào t?i BECI mu?n chia s? không?
Đó là k? ni?m cu?i tu?n đi bi?n và ti?c ngoài bi?n v?i b?n h?c. Mình đi cùng nhi?u b?n qu?c t? t? Hàn Qu?c, Đài Loan, Vi?t Nam nên c?m th?y nh? là châu Á thu nh? v?y. Đi cùng còn có tr? em n?a, vui l?m (c??i)?  
B?n có l?i khuyên gì đ?n các b?n đang chu?n b? đi du h?c không?
Baguio th?c ra không bu?n chán nh? l?i đ?n đâu. Đi bi?n và các đ?a danh du l?ch đ?p ng?t ngây cũng ch? m?t 1-2 ti?ng bus thôi. Ngày th??ng thì d? t?p trung h?c t?p n?a. Th?i ti?t bu?i sáng l?nh đ?y. Các b?n nh? đem theo đ? ?m nhé.?
Ngoài ra b?n có nh?n nh? gì n?a không?
Mình r?t hài lòng v? 2 tháng ? Beci, mình s? gi?i thi?u n?u có b?n bè h?i. Cám ?n toàn b? nhân viên và giáo viên c?a Beci.?

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.