Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m t?i Beci, Baguio, Philippines

Tôi đi cùng con gái và đã r?t lo l?ng vì s? con gái không thích nghi đ??c.

Họ tênMinako
Thành phố cư trúBaguio
Thời gian du học4 tu?n + 2 tu?n kéo dài
TrườngBECI
Ch? hãy cho bi?t c?m nghĩ v? thành ph? Baguio
Đi?u làm tôi lo l?ng nh?t là đi cùng con gái, tôi s? bé không thích nghi đ??c. Tuy nhiên nhân viên, giáo viên, h?c viên ? đây đã ch?i giúp bé thích nghi đ??c cu?c s?ng ? đây r?t nhanh, tôi r?t c?m kích v? đi?u này. 2 m? con tôi đã khóc trong l? t?t nghi?p (c??i) vì quãng th?i gian đ?p t?i Baguio đã qua m?t. Tôi nghĩ con gái tôi s? r?t nh? th?i ti?t se l?nh ? đây và nh? nh?ng b?n bè l?n tu?i c?a nó. Chúng tôi đã có kho?ng th?i gian v?a k?t h?p du l?ch v?a h?c t?p hăng say ý nghĩa. Tình c?m m? con cũng khăng khít h?n bao gi? h?t.
Đây là l?n đ?u tiên ch? đi du h?c t?i Philippines ph?i không?
Đây là l?n th? 2. L?n tr??c tôi h?c t?i Cebu
T?i sao l?n này ch? ch?n Baguio?
Tôi v?n thích Philippines và l?n này do ch?ng tôi r?. BECI là do ch?ng tôi ch?n và tôi c?m th?y s? l?a ch?n này là chính xác. Tôi nghĩ Baguio là thành ph? đ?p và an ninh nh?t Philippines.
Còn v? tr??ng ch? hài lòng v? đi?m gì nh?t?
BECI có nhi?u ng??i qu?n sinh t? nhi?u n??c trên th? gi?i. Ti?p nh?n du h?c gia đình và có ch? ng?i riêng t?i phòng sinh ho?t riêng cho t?ng h?c viên. Qu?n lý h?c viên đ?u r?t t?t và trách nhi?m. Có c? nhân viên ng??i Mongolia và Thái n?a. Ngoài ra m?i tháng h?c viên đ??c thay đ?i l?p nhóm n?a.
Đó đúng là đi?m m?nh c?a BECI . Ch? có gi?i thi?u giáo viên hay khóa h?c nào không?
Giáo viên T.Nathan. Khóa h?c thì tôi?thích nh?t l?p phát âm v?i giáo viên b?n ng?. Sau 1 th?i gian ng?n thôi là chúng tôi có th? n?m b?t đ??c m?o phát âm và có th? t? v?n d?ng.
T.Nathan là giáo viên l?p bu?i t?i nh?. Ch? đánh giá cao giáo viên T.Nathan ? đi?m nào ?
T. Nathan luôn s?a ng? pháp và phát âm cho h?c viên m?i khi m?c l?i. Th? 2 là tôi thích tính cách tình c?m c?a b?n ?y. H?c v?i giáo viên mình thích nên m?i gi? h?c trôi qua tho?i mái nh? nhàng l?m. Con gái tôi cũng tr? nên thích h?c ti?ng Anh.
Xin cám ?n ch?. Ch? có l?i nh?n nào đ?n h?c viên s?p đ?n Philippines du h?c không?
Cá nhân tôi nghĩ Baguio là n?i tuy?t v?i. Vì khí h?u ? đây khác v?i b?t k? n?i nào khác t?i Philippines, b?n s? c?m nh?n đ??c s? d? ch?u. Tuy nhiên nh? đem theo áo khoác nh? và c?n th?n đ? không b? c?m nhé :)

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.