Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m t?i CIJ (n?)

『Chi s? tr?i nghi?m du h?c t?i CIJ』

Họ tênKOBAYASHI SHIZUE
Thành phố cư trúCebu
Thời gian du học12 tu?n
TrườngCIJ
Ban có th? chia s? v? giáo viên không?

Giáo viên ? đây đ?u r?t tr? và nhi?t tình h??ng d?n b?t k? th?c m?c nào c?a h?c viên.

Đôi khi l?ch h?c khá căng th?ng và mình h?i đu?i nh?ng chính vì v?y mà mình đ?t đ??c m?c tiêu đã đ? ra đúng th?i h?n.

B?n h?c c?a b?n nh? th? nào?
H?u h?t m?i ng??i đ?u h?c r?t chăm ch? và nghiêm túc vì m?i ng??i đ?u có m?c tiêu riêng ph?i đ?t đ??c. Mình cũng b? ?nh h??ng b?i môi tr??ng nên cũng t?p trung h?c h?n.
Cu?c s?ng t?i Cebu nh? th? nào?

Xung quanh tr??ng có nhi?u quán ăn, Seven Eleven, Jobilee, nhà hàng hamburger nên mình th??ng đi b? mua s?m r?t thu?n ti?n.

Cu?i tu?n mình đi jeepny đi xem phim, mua s?m, th? gi?n ? beauty salon, ho?c đi du l?ch bi?n cùng b?n bè r?t vui.

B?n có th? chia s? v? CIJ Academy?

Mình ? phòng 1 ng??i nên r?t th? gi?n tho?i mái. B?a ăn ? CIJ r?t ngon. Mình đã ăn r?t nhi?u (c??i)

B?n đánh giá nh? th? nào v? nhân viên trong tr??ng?

M?i ng??i r?t t? t? và thân thi?n, lúc nào cũng t??i c??i. Mình thân v?i m?i ng??i ngay t? ngày đ?u vào tr??ng. Ngay c? nhân viên gi?t ?i hay b?o v? cũng r?t d? th??ng, ngày m?a th??ng hay l?y đ? mình ph?i ? ngoài vào giúp.

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.