Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines t?i CIJ

『Chia s? tr?i nghi?m du h?c t?i CIJ』

Họ tênNAKABAYASHI AYA
Thành phố cư trú
Thời gian du học8 tu?n
TrườngCIJ
B?n có th? chia s? v? giáo viên không?
Mình có th? c?m nh?n đ??c t?t c? giáo viên đ?u nhi?t tình và t?n tâm v?i sinh viên. Đ?c bi?t CIJ có dàn giáo viên r?t ch?t l??ng và chuyên nghi?p so v?i các tr??ng khác.
B?n h?c c?a b?n nh? th? nào?
Mình có nhi?u b?n h?c qu?c t? đ?n t? nhi?u n??c khác nhau. Th?y cô vui tính n?a nên l?p nhóm lúc nào cũng sôi đ?ng, ch?c phá nhau vui l?m.
Cu?c s?ng t?i Cebu c?a b?n nh? th? nào?
Mình th??ng xuyên đi du l?ch và mua s?m v?i b?n bè vào cu?i tu?n. Nói chung mình không th?y bu?n gì c?.
B?n nghĩ gì v? CIJ Academy?
Trang thi?t b? trong tr??ng r?t hi?n đ?i và s?ch đ?p. Các b?a ăn cũng ngon n?a.  
Còn v? nhân viên qu?n lý thì th? nào?
Mình r?t hài lòng. Nhân đây cũng xin cám ?n toàn b? nhân viên c?a tr??ng.

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.