Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m 3 tu?n t?i Target, Philippines (Nam)

『Chia s? tr?i nghi?m du h?c t?i Target』

Họ tênAnh Iida Kentaro (Nam)
Thành phố cư trúCebu
Thời gian du học3 tu?n
TrườngTarget
Khóa họcTARGET 6
T?i sao b?n ch?n Target trong s? r?t nhi?u tr??ng t?i Philippines?
Lý do đ?u tiên là h?c phí r?. So v?i các n??c khác thì chi phí h?c ? Philippines r? kinh ng?c.H?n n?a mình cũng nghe nhi?u t? b?n bè.
Lý do b?n ch?n Target là gì?
Mình đã trao đ?i nhi?u v?i Trung tâm t? v?n và quy?t đ?nh ch?n Target. Lý do là ? đây có nhân viên ng??i Nh?t và l?p kèm 1:1 r?t t?t. Còn nh?ng v?n đ? ph? khác nh? ăn u?ng, gi?t giũ, mình cũng h?i b?n bè thì đ??c bi?t ? đây r?t t?t nên mình yên tâm h?n.
V? vi?c ăn u?ng th?c t? thì nh? th? nào?
Có nhi?u món l?m nh?ng nhìn chung mình ok h?t à (c??i)
Tr??c khi đi ch?c h?n b?n cũng có nhi?u lo l?ng v? an ninh ph?i không? Không bi?t th?c t? nh? th? nào?
Th?c ra tr??c khi đi mình cũng không nghĩ gì v? an ninh h?t (c??i). Sau khi qua cũng th?y không có gì đáng lo ng?i h?t.
B?n th?y c? s? v?t ch?t c?a tr??ng th? nào?
Lúc đ??c cho xem hình ?tr??ng Target mình đã nghĩ ai ch?p hình đ?p quá (c??i). Nh?ng mà đ?n n?i thì th?y gi?ng trong hình thi?t. C? s? thi?t b? r?t s?ch đ?p, hi?n đ?i. Mình nghĩ không nên l?y chu?n ng??i Nh?t đ? so sánh mà nên có cái nhìn th?c t? h?n v? th? gi?i bên ngoài. Mình đã có tr?i nghi?m tuy?t v?i.    
? Philippines ti?ng Anh không ph?i ngo?i ng?, cũng không ph?i ti?ng m? đ?, mà là ngôn ng? th? 2, v?y b?n th?y phát âm giáo vi?n nh? th? nào?
Lúc đ??c t? v?n, mình đã đ??c nói r?ng li?u có đ?m b?o r?ng h?c v?i giáo viên b?n ng? b?n s? ti?n b? nhanh h?n không? Và cho dù b?n có hi?u đ??c ti?ng Anh b?n ng? nh?ng là 1 công dân toàn c?u, mình nghĩ hi?u ti?ng Anh c?a nhi?u n??c khác nhau cũng là y?u t? quan tr?ng. Và mình đã b? thuy?t ph?c. Th?t nh? v?y, khi qua đây, mình th?m chí c?m th?y h?c d? vào h?n v?i giáo viên Philippines có l? vì cùng là ng??i Châu Á.
B?n có l?i khuyên gì cho h?c viên s?p sang h?c không?
Mình thì ch? quan tâm đ?n v?n đ? kinh t? thôi nh?ng ch?c là nhi?u b?n quan tâm nhi?u h?n v? an ninh, nh?ng theo mình an ninh không có v?n đ? gì c?. R?t nhi?u du khách và h?c sinh trên th? gi?i v?n đ?n h?c t?p ngày càng đông. V? tính hi?u qu? thì mình nghĩ ? Philippines cao h?n các n??c khác vì b?n h?c 10h/ngày ? l?p, không có th?i gian lãng phí. Và còn h?c kèm 1:1 n?a. Còn ? các n??c ti?ng Anh thì ch? h?c l?p nhóm thôi, bu?i chi?u đ??c t? do n?a nên cũng hay t? t?p b?n bè cùng n??c ăn ch?i thành ra khó ti?n b?.

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.