Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? tr?i nghi?m t?i EV  (Sinh viên đ?i h?c-n?)

『EV phù h?p v?i b?n nào mu?n t?p trung h?c tuy?t đ?i』

Họ tênCh? RIE (n?)
Thành phố cư trúCebu
TrườngEV
Cu?c s?ng t?i EV c?a b?n th? nào?
T? năm c?p 2 mình đã b? 1 ch?ng gi?ng nh? là d? ?ng v?i ti?ng Anh nên r?t ghét h?c ti?ng Anh cho đ?n khi mình đi du l?ch l?n đ?u tiên đ?n Singapore. Mình đã b? l?c ? sân bay và tr? chuy?n bay chuy?n ti?p. Lúc đó mình m?i nh?n ra n?u mu?n đi ra th? gi?i thì ph?i nói đ??c ti?ng Anh... Sau đó mình quy?t tâm di du h?c và 1 ng??i b?n đã gi?i thi?u EV cho mình. Sau khi đ?n thì th?i gian đ?u mình h?i đu?i s?c vì l?ch h?c t?p sinh ho?t khá căng th?ng. Bu?i sáng ph?i d?y t? 5:50 sau đó làm bài ki?m tra t? v?ng 50 phút. M?i ngày mình ph?i ch?y theo l?ch h?c nh?ng xung quanh mình có r?t nhi?u b?n quy?t tâm cao và nhi?u b?n bè t?t nên m?i ngày c?a mình trôi qua r?t vui v?. Ng??i Nh?t ?? đây cũng chi?m 15/200 ng??i nên ngoài th?i gian h?c v?i b?n qu?c t? mình cũng có nhi?u ?b?n ng??i Nh?t đ? tâm s? và h? tr? l?n nhau. Sau khóa h?c t?i đây, mình t? 1 ng??i không nói đ??c câu nào gi? đã có th? giao ti?p l?u loát nh?ng m?u h?i tho?i thông th??ng và t? tin lên r?t nhi?u. Sau này mình nh?t đ?nh mu?n đ?n EV h?c thêm 1 l?n n?a.

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.