Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Tr??ng Anh ng? CNE1

Tr??ng Anh ng? CNE1
Khu vựcTarlacTỷ lệ quốc tịch Vi?t Nam: 0%Quy mô90

★Luy?n h?i tho?i tri?t đ?!Nâng cao k? năng giao ti?p thông qua conselling training ★Tr??ng đ??c qu?n lý b?i h? th?ng tr??ng đ?a ph??ng t? ti?u h?c đ?n đ?i h?c nên nhi?u c? h?i giao l?u qu?c t? ★80% giáo viên ? trong tr??ng, h?c viên có th? trao đ?i b?t c? lúc nào vào th?i gian tr?ng ★Tr??ng h? tr? h?c viên t? nh?ng đi?u chi ti?t nh?t
  • Ti?ng Anh t?ng quát
  • TOEIC
  • Working holiday
  • Business

du học Philippines
Tarlac Danh sách trường

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.