Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines 12 tu?n t?i CIA

『Ch??ng trình đ?m b?o đi?m s? TOEIC t?i CIA』

Họ tên
Thành phố cư trú
Thời gian du học12 tu?n
TrườngCIA
Khóa họcCh??ng trình đ?m b?o đi?m s? TOEIC
B?n có th? chia s? v? khóa h?c TOEIC đ?m b?o t?i CIA không?
Mình đã đăng ký h?c l?p TOEIC đ?m b?o t?i CIA trong 12 tu?n. Tháng cu?i cùng mình ph?i v? n??c g?p vì công vi?c gia đình. Tuy ch? có 2 tháng nh?ng mình h?u nh? đã hoàn thành m?c tiêu và có nhi?u kinh nghi?m đ? chia s? v?i các b?n đang băn khoăn v? vi?c du h?c t?i Philippines. Lý do mình ch?n h?c t?i Philippines là vì chi phí r?t r? so v?i các n??c khác, l?i có hình th?c h?c kèm 1:1 r?t hi?u qu?, nên nhìn chung mình th?y mô hình này quá tuy?t v?i. V?n đ? an ninh luôn khi?n gia đình h?c viên b?t an, mình cũng b? b? m? ph?n đ?i lúc đ?u. Nh?ng sau đó mình tìm hi?u qua internet thì th?y nhi?u ng??i h?c l?m, và mình cũng t? tin t? lo đ??c cho b?n thân nên đã thuy?t ph?c đ??c b? m?. Sau đó mình tìm hi?u thêm v? tr??ng và quy?t đ?nh ch?n CIA, và mình c?m th?y đây là s? l?a ch?n đúng đ?n. D??i đây là 4 lđi?u tuy?t v?i v??CIA: 1. Giáo viên xu?t s?c 2. Môi tr??ng h?c t?p t?p trung 3.?G?n trung tâm mua s?m l?n 4. Có nhân viên ng??i Nh?t r?t nhi?t tình h? tr? m?i vi?c Cá nhân mình nghĩ r?ng mu?n l?y TOEIC trên 900 đi?m thì nh?t đ?nh ph?i luy?n thi, n?u không thì r?t khó. ? Cebu có r?t nhi?u tr??ng, nh?ng nh?ng tr??ng có ?h? th?ng gi?ng d?y TOEIC chuyên sâu thì không nhi?u l?m. ? CIA thì giáo viên các khóa ESL, TOEIC, IELTS đ??c đào t?o theo t?ng b? môn nghe,nói, đ?c, vi?t nên ki?n th?c r?t chuyên sâu và v?ng vàng. Giáo viên đ??c đào t?o r?t chuyên nghi?p nên h?c viên luôn nh?n đ??c 1 câu tr? l?i gi?ng nhau đ?i v?i m?i câu h?i. K?t qu? là mình đã ti?n b? t? 825 đi?m lên 905 đi?m trong 2 tháng và mình r?t hài lòng v? k?t qu? này. ? CIA mình có th? ra ngoài ngày th??ng sau gi? h?c nên có th? đi mua v?t d?ng hàng ngày t?i trung tâm mua s?m g?n đó. Mình c?m th?y chi ti?t này r?t thu?n l?i và quan tr?ng, vì ngày th??ng không đ??c ra ngoài thì h?i b?c bí đ?i v?i mình. J-mall cũng ch? cách tr??ng 5ph đi b? thôi nên thu?n ti?n vô cùng.  

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.