Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines t?i CIA (Nam)

『B?n nào đang không bi?t ch?n tr??ng nào thì nh?t đ?nh đ?ng b? l? CIA nhé』

Họ tênAnh Shohei (Nam)
Thành phố cư trúCebu
TrườngCIA
B?n có th? chia s? v? cu?c s?ng du h?c c?a b?n ? CIA không?
C? duyên khi?n mình quy?t đ?nh đi du h?c ? Philippines r?t đ?n gi?n, là mình đang đi ngoài đ??ng th?y 1 ng??i nói chuy?n b?ng ti?ng Anh, mình th?y cool quá th? là quy?t đ?nh đi h?c. V?y thôi à. Đó gi? mình không có h?ng thú v?i ti?ng Anh chút nào, ch? có hay nghe nh?c M? và xem phim có ph? đ? ti?ng Nh?t thôi. Mình cũng đ??c công ty cho h?c l?p ti?ng Anh th??ng m?i nh?ng h?c xong quên h?t. 7 năm này r?i cũng không nghĩ đ?n vi?c h?c n?a, vì công vi?c b?n quá. Mà không hi?u t?i sao lúc nhìn th?y ng??i l? đó nói chuy?n b?ng ti?ng Anh xong v? trong đ?u mình hay nh? l?i m?y câu tho?i đó, và 1 ý đ?nh x?a nay ch?a t?ng có nh?y vô đ?u mình: đi du h?c ti?ng Anh (c??i). V?a nghĩ xong là mình lên m?ng tìm hi?u ngay. Mình th?y có r?t nhi?u ch??ng trình h?c ? nhi?u n??c khác nhau. Đ?n lúc xem ch??ng trình h?c ? Philippines thì th?y hình th?c h?c kèm 1:1 phù h?p v?i mình quá vì mình hay m?c c? vì ti?ng Anh d? (c??i l?n). Th? là mình ch?n Philippines, ch?n xong coi giá m?i th?y r? quá, th? là không ng?n ng?i đi ngay luôn. Còn lý do mình ch?n CIA vì ? Nh?t CIA là 1 tr??ng đ??c nhi?u bi?t đ?n. Mình h?i thăm b?n bè ng??i quen có vài ng??i h?c r?i và nói tr??ng phù h?p v?i nhu c?u h?c ESL giao ti?p nên mình ch?n. Ngoài ra tr??ng g?n trung tâm mua s?m l?n và cho h?c viên ra ngoài ngày th??ng. V? kh? năng giao ti?p thì mình cũng ng?c nhiên n?a (c??i). 2 tu?n đ?u mình h?i l? ng? và m?t t? tin vì không nói đ??c 1 ch? b? đôi. Nh?ng m?i gi? h?c trên l?p đ?u thú v?, th?y cô vui tính nên mình b?t áp l?c và h?c vô nhanh. 2 tu?n sau mình t? tin lên h?n, v?i b?n tính vui v? n?a nên mình có nhi?u b?n m?i v?i v?n ti?ng Anh ít ?i. Vì có nhi?u b?n nên m?i ngày trôi qua đ?u là ni?m vui. Cu?i tu?n mình đi du l?ch xung quanh đ?o cùng b?n qu?c t?. Sau 2 tháng thì bây gi? mình đã có th? truy?n đ?t c? b?n suy nghĩ c?a mình, không g?p b?t c? khó khăn gì khi đi n??c ngoài n?a. Đây th?c s? là thành công l?n đ?i v?i mình.

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.