Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m t?i tr??ng Beci

Mình quy?t đ?nh đi du h?c đ? nâng cao kh? năng Anh ng? trong công vi?c

Họ tênAya 
Thành phố cư trúBaguio
Thời gian du học4 tu?n
TrườngBECI International
Xin chúc m?ng b?n đã hoàn thành khóa h?c. B?n c?m th?y th? nào sau 1 tháng h?c khá ng?n?
Mình đ?n đây đ? h?c ti?ng Anh th??ng m?i ph?c v? cho công vi?c nh?ng c?m th?y 4 tu?n h?i ng?n và mu?n h?c thêm.?
T?i sao b?n ch?n Baguio?
Mình ch?n Philippines vì chi phí r?, còn Baguio là vì khí h?u. Mình c?m th?y khí h?u mát m? d? t?p trung h?c h?n.?  
B?n có lo l?ng gì tr??c khi đ?n Philippines không?
Đây là l?n đ?u tiên mình đi n??c ngoài nên cũng lo l?ng nhi?u, không bi?t mình có h? cánh an toàn không, không bi?t ti?ng Anh có sao không...?
Kh? năng ti?ng Anh c?a b?n tr??c khi sang đây là ? kho?ng trình đ? nào?
Mình có th? hi?u vài t? đ?n gi?n, h?u nh? ch? giao ti?p đ??c ? trình đ? x?p t? l?i v?i nhau.?
Kh? năng giao ti?p c?a b?n thay đ?i nh? th? nào sau 1 tháng?
Mình t? tin h?n r?t nhi?u và có th? nói l?u loát nh?ng m?u h?i tho?i đ?n gi?n c?n thi?t trong cu?c s?ng.
B?n thích giáo viên nào nh?t? Thích ? đi?m gì?
T?t c? giáo viên đ?u t?t nh?ng mình thích nh?t là cô Aida vì cô vui tính và bi?t cách t?o đ?ng l?c cho h?c viên trình đ? s? c?p nh? mình.?
Môi tr??ng ? BECI nh? th? nào? V? s?nh sinh ho?t chung, b?n h?c...
S?nh sinh ho?t chung sát bên phòng t?p th? d?c nên h?i ?n nên tôi th??ng s? d?ng phòng h?c kèm 1:1. Tôi r?t thích không khí c?i m? c?a BECI. ?
B?n có l?i khuyên gì cho các b?n đang chu?n b? đ?n đây du h?c không?
Bu?i sáng ? đây khá l?nh, các b?n nên đem theo áo khoác và áo dài tay nhé, nh?t là kho?ng tháng 10.
B?n có th? chia s? v? đi?m m?nh và đi?m y?u c?a BECI không?
Đi?m m?nh c?a BECI là l?p kèm 1:1 nhi?u, b?a ăn h?p kh?u v?, nhi?u nhân viên qu?n lý r?t thân thi?n d? th??ng. Đi?m y?u thì có l? là đi?m y?u chung t?i Philippines là Wifi không đ??c t?t l?m.  

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.