Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines 8 tu?n t?i CG (Nam)

V? th?i gian và quy đ?nh h?c thì mình th?y ok, nh? v?y làm cho h?c viên t?p trung h?c đ??c.

Họ tênHOWARD
Tuổi22
Thành phố cư trúCebu
Thời gian du học8 tu?n
TrườngCG
Q1. Hình th?c h?c sparta t?i CG có gì khác so v?i hình dung c?a b?n không?
V? th?i gian và quy đ?nh h?c thì mình th?y ok, nh? v?y làm cho h?c viên t?p trung h?c đ??c. Tuy nhiên v? vi?c t? h?c sau bài ki?m tra t? v?ng thì mình nghĩ là ch?a hi?u qu? vì th?c ra h?c viên s? d?ng th?i gian này khá t? do, có ng??i ng?, có ng??i làm vi?c riêng. Mình nghĩ th?i gian này đ? cho h?c viên t? do cũng đ??c, không nên c? ép h?c vì l?ch h?c c?a h?c viên sparta đã r?t căng ban ngày. 1 kho?ng nh? th?i gian đ? th? giãn mình nghĩ là c?n thi?t.
Q2. V?y b?n có nghĩ chuy?n đi này có ích cho b?n thân không? B?n thích đi?u gì nh?t?
R?t h?u ích. So v?i h?c ? các n??c khác thì chi phí quá r? mà hi?u qu? h?n n?a vì 1 n?a th?i gian h?c trong ngày là h?c kèm 1:1. H?c ? các n??c khác tuy h?c v?i giáo viên b?n ng? nh?ng h?c l?p nhóm nên là nh?ng đ?a nhút nhát nh? mình đi h?c cũng ng?i nghe không à. Và c?m th?y b? áp l?c đ? phát bi?u trong nhóm.
Q3. Trình đ? Anh ng? c?a b?n đã tăng c??ng nh? th? nào sau khóa h?c này?
  Đi?m TOEIC c?a mình tăng t? 730 lên 850 đi?m sau 4 tu?n. Tuy nhiên đi?u mình hài lòng nh?t không ph?i là s? đi?m này mà là t? v?ng, ng? pháp c?a mình tăng lên đáng k? và h?n h?t là s? t? tin trong giao ti?p b?ng ti?ng Anh
Q4. Sau khi v? n??c b?n làm cách nào đ? phát huy nh?ng gì đã h?c?
Mình s? chăm xem phim ?nh báo chí đ?ng th?i m? r?ng network v?i b?n bè qu?c t?.
Q5. So v?i các b?n đi h?c t?i các n??c nói ti?ng Anh nh? Anh, Úc, M? thì vi?c h?c ? Philippines có đi?m gì n?i b?t?
Ch?c ch?n đó là hình th?c l?p kèm 1:1. Hình th?c này th?c s? là vũ khí c?a ngành công nghi?p ti?ng Anh t?i Philippines. Vì khi h?c ? các n??c b?n ng?, n?u b?n không có 1 trình đ? nh?t đ?nh r?i thì nó s? là 1 c?n ác m?ng (c??i), vì r?t v?t v? cho ng??i m?i b?t đ?u theo k?p l?p nhóm ? các n??c đó. Do đó theo mình các b?n nên h?c t? trình đ? beginner cho đ?n uper-intermediate ? Philippines và h?c advance t?i n??c b?n ng? thì s? v?a hi?u qu? v?a ti?t ki?m h?n r?t nhi?u.  

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.