Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines 8 tu?n t?i PELIS (nam)

『Tr?i nghi?m du h?c t?i PELIS』

Họ tênAnh ZIZI
Thành phố cư trúCebu
Thời gian du học8 tu?n
TrườngPELIS
Khóa họcTOEIC
B?n có th? chia s? v? tr?i nghi?m du h?c tai PELIS
Mình ph?i l?y b?ng TOEIC đ? chuy?n tr??ng đ?i h?c đ?ng th?i cũng mu?n trau d?i thêm ti?ng Anh nên đã quy?t đ?nh đi du h?c ng?n h?n. Tr??c đây mình ch?a t?ng đi n??c ngoài, l?n này l?i đi 1 mình và b? l?c ? sân bay, sau đó đ??c 1 đoàn h??ng d?n viên du l?ch giúp đ?. Đây cũng là 1 kinh nghi?m quý báu và thú v? giúp mình có đ?ng l?c h?c h?n. Đã h?n 1 tháng trôi qua và bây gi? mình c?m th?y không ph?i là ?h?c ti?ng Anh n?a mà là mình đang s? d?ng ti?ng Anh đ? k?t n?i v?i nhi?u ng??i trên th? gi?i. Tôi ch? đang ? b??c đ?u c?a cu?c hành trình và còn nhi?u th? ch?a làm đ??c, nh?ng đi?u tuy?t v?i nh?t là sau khi v? n??c, tôi tr? nên yêu thích ti?ng Anh l? lùng, t? v?ng và m?u câu quen thu?c c? nh?y múa trong đ?u r?t thú v?. H?n n?a, b?n h?c c?a tôi ? Philippines toàn nh?ng ng??i vui tính nên m?i ngày c?a tôi trôi qua tràn ng?p ti?ng c??i.    

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.