Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines 4 tu?n t?i Philinter

M?i ngày mình đ??c h?c nhi?u l?p v? nhi?u đ? tài khác nhau nên không ch? là ngôn ng? mà ki?n th?c t?ng quát v? kinh t? th??ng m?i c?a mình cũng đ??c m? r?ng đáng k?. T? đó mình nh?n ra đi?m m?nh và đi?m y?u c?a b?n thân đ? phát huy và c?i thi?n h?p lý.

Họ tênKate 様
Thành phố cư trú
Thời gian du học4 tu?n
TrườngPhilinter
Nhìn l?i 4 tu?n du h?c t?i Philinter, b?n có c?m xúc gì ?
Đi?u đ?u tiên mình nghĩ đ?n đó là ch??ng trình h?c c?a khóa busisness r?t tuy?t v?i. M?i ngày mình đ??c h?c nhi?u l?p v? nhi?u đ? tài khác nhau nên không ch? là ngôn ng? mà ki?n th?c t?ng quát v? kinh t? th??ng m?i c?a mình cũng đ??c m? r?ng đáng k?. T? đó mình nh?n ra đi?m m?nh và đi?m y?u c?a b?n thân đ? phát huy và c?i thi?n h?p lý.   Giáo viên d?y ch??ng trình này cũng th?t s? là nh?ng ng??i xu?t s?c và có ki?n th?c sâu r?ng v? chuyên ngành đang d?y. Mình c?m th?y không ph?i đang h?c l?p ngôn ng? mà h?c ch??ng trình h?c thu?t b?ng ti?ng Anh nên vô cùng thú v?, hào h?ng. Th?t s? mình c?m th?y 4 tu?n h?c khóa business english ? Philinter tuy ng?n ng?i nh?ng hi?u qu? và là qu?ng th?i gian quý giá đ?i v?i mình. Mình đã tr?i nghi?m 1 đi?u m?i m? ch?a t?ng làm tr??c đây là đi du h?c ng?n h?n và chuy?n đi này đã thay đ?i suy nghĩ c?a mình v? con ng??i và th? gi?i r?t nhi?u. Khi?n cho mình c?m th?y mu?n đ?t chân đ?n nhi?u n?i trên th? gi?i h?n. Cám ?n toàn th? giáo viên, nhân viên, b?n h?c c?a mình t?i Philinter    

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.