Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines 4 tu?n t?i Philinter

Mình đã hoàn thành khóa ti?ng Anh th??ng m?i t?i Philinter và nh?ng gì mình đã đ?t đ??c là ngoài mong đ?i.

Họ tênYO 様
Thành phố cư trú
Thời gian du học4 tu?n
TrườngPhilinter
B?n có hài lòng v? khóa Business không?
Mình đã hoàn thành khóa ti?ng Anh th??ng m?i t?i Philinter và nh?ng gì mình đã đ?t đ??c là ngoài mong đ?i. Khóa ti?ng Anh t?ng quát cũng r?t tuy?t nh?ng vì mình là ng??i đi làm nên th?y thích khóa th??ng m?i h?n vì tính h?u d?ng c?a khóa h?c. L?n đ?u tiên mình tr?i nghi?m vi?t mail, ph?ng v?n, h?p, thuy?t trình v? công vi?c b?ng ti?ng Anh. Ch??ng trình h?c đã đ??c lên k? càng m?i ngày nên h?c viên ph?i c? g?ng đ? theo k?p ch??ng trình. Có l? l?p thuy?t trình là l?p khó nh?t nh?ng l?i h?p d?n nh?t. M?i bu?i thuy?t trình mình ph?i chu?n b? và t?p th? tr??c khi thuy?t trình tr??c b?n h?c và giáo viên. M?y l?n đ?u mình run l?m (c??i). Nh?ng sau vài l?n mình quen phát bi?u tr??c đám đông và tr? nên t? tin l?m. Tuy m?i ngày đ?u b?n r?n chu?n b? bài, h?c bài m?i nh?ng ?k?t qu? thu đ??c sau khi hoàn thành khóa h?c là mình...mu?n h?c ti?p (c??i)   Ngoài ra, x?a nay mình ch?a t?ng nghĩ đ?n chuy?n có th? ph?ng v?n b?ng ti?ng Anh, nh?ng qua nhi?u l?n ph?ng v?n ? khóa h?c mà mình t? tin lên r?t nhi?u và m?nh d?n ?ng tuy?n và tham gia ph?ng v?n v?i ng??i n??c ngoài. Tuy ch?a bi?t có thành công hay không nh?ng v?i mình đây là 1 b??c ngo?t l?n. Và mình r?t hài lòng v? k?t qu? này.      

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.