Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines 3 tu?n t?i Target (N?)

『M?i ngày mình đ?u h?c ít nh?t 10 ti?ng nên c?m nh?n đ??c s? ti?n b? rõ r?t 』

Họ tên中澤エミ様 (女性)
Thành phố cư trúCebu
TrườngTarget
B?n có hài lòng v?i Target không?
Mình ch? nói ti?ng Anh ? trình đ? s? c?p và l?n đ?u tiên ra n??c ngoài 1 mình, nh?ng ngay khi b??c chân vào tr??ng mình đã c?m nh?n đ??c không khí ?m áp và yên tâm. T?t c? m?i ng??i t? th?y cô đ?n nhân viên đ?u b?t chuy?n v?i mình thân thi?n d? th??ng l?m. Giáo viên ai cũng hay c??i và nhi?t tình, luôn h?i mình mu?n h?c nh? th? nào thì th?y cô s? ?u tiên d?y theo n?i dung đó, m?i khi mình không bi?t tr? l?i sao thì th?y cô s? g?i ý ph??ng h??ng cho mình. M?i h?c viên còn có 1 "buddy", là ng??i đ?ng hành cùng h?c viên trong su?t th?i gian h?c t?i đây v? t?t c? các v?n đ? v? h?c t?p, cu?c s?ng. M?i khi có vi?c không t? gi?i quy?t đ??c thì đ?u tham kh?o buddy đ? có cách gi?i quy?t. Tr??ng v?a thành l?p năm nay, tuy th?i gian ho?t đ?ng ng?n nh?ng tr??ng đã t?o đ??c s? đoàn k?t và đ?ng l?c l?n cho nhân viên và giáo viên. Đây là đi?u mà h?c viên d? dàng c?m nh?n đ??c. M?t ?u đi?m n?a là đ? ăn ? nhà ăn r?t ngon và h?c viên không b? m?t t? do. Tr??c khi đi mình cũng nghe nói nhi?u v? đ? ăn ? Philippines nên đem theo m? gói nh?ng cu?i cùng không ăn ly nào mà t?ng h?t cho th?y cô giáo tr??c khi v?. M?i ngày đ?u h?c 10 ti?ng trên l?p nên ti?ng Anh mình ti?n b? nhanh l?m. Bây gi? mình r?t t? tin giao ti?p hàng ngày.

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.