Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines 14 tu?n t?i CG (Nam)

Mình ch?n tr??ng này vì lúc đó tr??ng ch?a có ng??i Vi?t Nam, nên n?u h?c ? đây thì mình s? bu?c ph?i nói ti?ng Anh su?t ngày.

Họ tênハリー
Thành phố cư trúCebu
Thời gian du học14 tu?n
TrườngCG
Q1. B?n có th? chia s? lý do b?n ch?n CG không?
Mình ch?n tr??ng này vì lúc đó tr??ng ch?a có ng??i Vi?t Nam, nên n?u h?c ? đây thì mình s? bu?c ph?i nói ti?ng Anh su?t ngày.
Q2. B?n ch?n ch??ng trình h?c nào?
Mình h?c 5 l?p kèm 1:1 và 3 l?p nhóm m?i ngày.
Q3. B?n có hài lòng v?i ch??ng trình h?c và giáo viên không?
Vô cùng hài lòng. N?u mình có thêm th?i gian ch?c ch?n s? quay l?i h?c.
Q4. Môi tr??ng th?c hành ti?ng Anh trong tr??ng nh? th? nào?
Vì ít ng??i Vi?t nên mình nói ti?ng Anh t? sáng đ?n t?i. Ngoài ra tr??ng áp d?ng chính sách EOP r?t tri?t đ? nên ai cũng ph?i nói ti?ng Anh trong khu v?c quy đ?nh.
Q5. Tr??ng h? tr? v? các v?n đ? ngoài vi?c h?c nh? th? nào?
Lúc nào cũng nhi?t tình và nhanh chóng. Mình đánh giá r?t cao s? chuyên nghi?p này
Q6. Còn v? v?n đ? ăn ?, ký túc xá, wifi ?
Wifi h?i chán tí (c??i), nh?ng có m?t t?t là mình không m?t th?i gian l??t web nên giao l?u v?i b?n h?c nhi?u h?n.
Q7. Cu?i tu?n b?n làm gì?
Mình h?c ho?c đi ăn v?i b?n bè qu?c t?
Q8. B?n có nh?n nh? v?i các b?n s?p qua không?
Các b?n c? qua đi. Không có gì lo l?ng c? (c??i). Ch?c ch?n s? hài lòng

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.