Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines 12 tu?n t?i CIP (n?)

『K? ni?m t?i CIP』

Họ tênB?n Kaori (n?)
Thành phố cư trúClark
Thời gian du học12 tu?n
TrườngCIP
B?n có th? chia s? v? cu?c s?ng du h?c c?a b?n t?i CIP không?
K? ni?m đ?p nh?t c?a mình là có 2 ng??i b?n cùng phòng tuy?t v?i, 1 b?n là ng??i Nh?t qua cùng ngày v?i mình, 1 b?n là ng??i Vi?t Nam, tên Tina. Tina đã hoàn thành khóa h?c và v? n??c, t?i mình đã có 3 tu?n tr?i nghi?m du h?c cùng nhau r?t tuy?t v?i và v?n gi? liên l?c. Ban đ?u mình h?i lo l?ng vì ch?a bao gi? ? cùng phòng v?i ai h?t, ngay c? share phòng v?i ng??i Nh?t cũng là l?n đ?u tiên ch? đ?ng nói là ng??i n??c ngoài, mình không bi?t có hòa h?p v? văn hóa ngôn ng? đ? s?ng cùng nhau đ??c không... Nh?ng t?t c? nh?ng lo l?ng này đã bi?n m?t ch? sau 3 ngày s?ng ? CIP. M?i ngày đ?i v?i mình đ?u là k? ni?m đ?p v?i 2 b?n này. Và th?y cô vui tính l?m. Lúc đ?u mình còn lo ngày h?c 8 ti?ng s? b? chán nh?ng cu?i cùng thì m?i ti?t h?c đ?u trôi qua vui v?. Mình r?t thân v?i b?n cùng phòng ng??i Vi?t, Tina. Tina đ?n tr??c mình nên nhi?u kinh nghi?m và ch? cho mình r?t nhi?u đi?u. Chính Tina là ng??i giúp mình hòa nh?p v?i b?n bè qu?c t?. Mình ch?a bao gi? nghĩ s? có 1 ng??i b?n ng??i n??c ngoài thân thi?t đ?n v?y cho đ?n khi g?p Tina. Ngày b?n ?y v? n??c, mình tr? v? phòng th?y bàn h?c tr?ng tr?n, mình b? h?t h?ng m?t vài ngày. Tui mình v?n th??ng xuyên liên l?c và h?n g?p l?i nhau ? Vi?t Nam. T? lúc bi?t Tina mình tr? nên yêu n??c Vi?t Nam luôn. 3 đ?a mình đã h?n g?p l?i nhau ? Vi?t Nam r?i. Sau 3 tháng ? CIP mình đã giao ti?p t? tin và l?u loát v?i ng??i n??c ngoài. T? bây gi? đi đâu mình cũng không s? n?a h?t.  

Copyright © 2023 du học Philippines All Rights Reserved.