Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Chia s? kinh nghi?m du h?c Philippines 12 tu?n t?i CIA

『Chia s? tr?i nghi?m 3 tháng t?i CIA』

Họ tênB?n Reina
Tuổi36歳
Thành phố cư trúCebu
Thời gian du học12 tu?n
TrườngCIA
B?n có th? chia s? v? cu?c s?ng du h?c t?i CIA không?
Mình đã h?c cao h?c t?i Đài Loan 5 năm tr??c khi đ?n Philippines nên mình có th? giao ti?p l?u loát b?ng ti?ng Trung Qu?c. Tuy nhiên mình r?t d? ti?ng Anh và đây th?c s? là tr? ng?i l?n khi đi xin vi?c nên mình quy?t đ?nh đi du h?c ti?ng Anh t?i Philippines đ? l?y đ??c TOEIC kho?ng 750 tr??c khi b?t đ?u xin vi?c. Tr??c khi đ?n Philippines mình cũng nh? nhi?u b?n khác, không có ?n t??ng t?t v? đ?t n??c này, nh?ng mình đã thay đ?i hoàn toàn thay đ?i cái nhìn v? n?i đây, h?n n?a đã có nh?ng tr?i nghi?m khó quên t?i đ?t n??c này. 3 y?u t? ch?n tr??ng c?a mình là: 1. N?i có an ninh t?t t?i Philippines (vì mình t??ng ? đây không an toàn), 2. Tr??ng có khóa h?c TOEIC ng?n h?n, 3. ? Newzealand hay Australia không có hình th?c l?p kèm 1:1 nên đây là 1 trong nh?ng y?u t? quan trong khi?n mình quy?t đ?nh h?c ? Philippines. Trong đó, mình nh?n th?y CIA có đ?y đ? 3 y?u t? trên nên đã ch?n h?c t?i đây. Ngoài v?n đ? an ninh thì mình cũng đã r?t lo l?ng v? vi?c h?c hoàn toàn b?ng ti?ng Anh ?ngay t? đ?u. Nh?ng b?t an này đã bi?n m?t ngay sau khi mình g?p giáo viên TOEIC. Cô giáo là 1 trong nh?ng ng??i nhi?t tình và vui tính nh?t mà mình đã t?ng g?p. Mình không ch? chia s? v?i cô v? ti?ng Anh mà còn v? cu?c s?ng và nhi?u th? khác. Mình c?m th?y cô nh? 1 ng??i b?n v?y. Mình cũng thích cách cô gi?i thích ng? pháp TOEIC, v?n là th? khó nh?t đ?i v?i mình. Cô gi?i thích đ?n gi?n nh?ng r?t hi?u qu?, s? d?ng phép so sánh làm b?t lên v?n đ? và mình hi?u bài t? đó. Mình đã ti?n b? t? 650 đi?m lên 905 đi?m trong 12 tu?n, đâu là s? đi?m v??t ngoài mong đ?i c?a mình. Mình nh?y cà t?ng ôm cô khi bi?t đi?m. Th?c s? r?t là hài lòng. Các b?n n?u còn băn khoăn v? ch?n tr??ng nào ? CIA thì hãy tìm hi?u CIA nhé. Nhân viên ng??i Nh?t, ng??i Vi?t Nam, Đài Loan đ?u vô cùng nhi?t tình và thân thi?n. B?n nào không bi?t ti?ng thì cũng yên tâm đ?n nhé. Chúc các b?n thành công.  

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.