Trung tâm du học Philippines by DEOW VIETNAM là trung tâm tư vấn hàng đầu đến từ Nhật Bản, có số lượng trường liên kết tại Philippines nhiều nhất Việt Nam.

  • Giới thiệu về công ty Dành cho doanh nghiệp

Tr??ng Anh ng? CG

Tr??ng Anh ng? CG
Khu vựcCebuTỷ lệ quốc tịch Vi?t Nam: 0%Quy mô140

★Là tr??ng có v? trí t?i ngo?i ô đ?o Cebu, là môi tr??ng lý t??ng có th? t?p trung hoàn toàn vào vi?c h?c t?p. ★Th? 6 tu?n cu?i cùng c?a tháng ti?n hành bài ki?m tra đánh giá năng l?c vào bu?i sáng và t? ch?c ho?t đ?ng tình nguy?n mang l?i nh?ng tr?i nghi?m quí báu vào bu?i chi?u (2 tháng 1 l?n). ★Đ? ăn ngon.
  • Ti?ng Anh t?ng quát

du học Philippines
Cebu Danh sách trường

Copyright © 2024 du học Philippines All Rights Reserved.